Mateřská škola - Ústí nad Orlicí

Mateřská škola - Ústí nad Orlicí

"Školička plná sluníčka"

0 NÁS

KDO JSME

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200 je příspěvkovou organizací Města Ústí nad Orlicí.

 

Naše mateřská škola nabízí výchovu a vzdělávání zpravidla od 3 do 6-ti let věku dítěte, mladším dětem za předpokladu splnění požadavků na samostatnost a sebeobsluhu.

 

Vzdělávání probíhá ve čtyřech třídách dle věku. V první třídě jsou nejmladší děti, které vyžadují více pomoci a péče pedagogů. Třída čtvrťáků jsou předškoláci, jejichž program je zaměřen na důslednější přípravu do školy a dobrou vybavenost potřebnými vědomostmi.

 

Mateřská škola byla otevřena v roce 1980. Od doby svého vzniku neprošla budova školy zásadní proměnou, revitalizace budovy z důvodu energetické úspornosti je ve fázi příprav. Probíhají změny vnitřního prostředí v souladu s moderními trendy na předškolní vzdělávání a estetiku prostředí.

 

Budova školky stojí v klidném místě mimo ruch města, obklopena vzrostlou zahradou s dostatečným prostorem pro hry dětí. Každá třída užívá vlastní pískoviště s posezením, program je obohacen o hry, soutěže a pohybové činnosti na čerstvém vzduchu.

Třídy jsou velmi prostorné, světlé, vybaveny místy pro zážitkové činnosti, učení i relaxaci. Hudební koutek, koutek pro výtvarné a rukodělné činnosti, klavír a rytmické nástroje, drobné náčiní na cvičení, relaxační pytle, kuchyňka. Škola má vlastní tělocvičnu, která je hojně využívána v zimních měsících k doplnění dostatečného pohybu dětí a ke společným setkáním. Saunu v suterénu školy navštěvují děti dle zájmu rodičů v saunovacím období. Součástí prostorů je saunovací kabina, bazének na ochlazení a odpočinková místnost.

 

Stravování probíhá formou sebeobsluhy s pomocí personálu.  Přesnídávku si děti berou dle zájmu, k dispozici je pitný koutek s výběrem nápojů a nabídka ovoce či zeleniny. Oběd je podávám na základě potřeb dítěte a přání rodičů, bez nucení k jídlu. Nabídka stravy je sestavena podle zásad moderního stravování s přihlédnutím na dodržování pravidel spotřebního koše. Školní jídelna je zapojena do projektu Zdravá škola.

 

Po obědě slouží část třídy ke spánku či odpočinku na lehátkách. Předškolákům jsou po krátkém oddechu nabízeny individuální klidové činnosti, které neruší ostatní. K odpočinku patří vždy četba pohádky, zpěv učitelky nebo poslech audio nahrávek.

co nabízíme

Školní vzdělávací program naší mateřské školy je zaměřen na rozvoj dovedností, vědomostí a samostatnosti. Klademe důraz na zvládnutí sebeobsluhy, zapojujeme děti do drobných pracovních činností na základě jejich věku. Snažíme se vyvážit podíl řízených a spontánní činností. Děti vedeme k rozvoji kreativity a fantazie, prohlubujeme jejich znalosti, vědomosti ale také sociální dovednosti, smysl pro čestnost, upřímnost, kamarádství. Učíme formou hry, prožitku, činnostního učení i vlastního poznávání.

 

Prioritou je výchova ke zdravému životnímu stylu, dostatek pohybu, zdravé stravy i možnosti relaxace a odpočinku.

 

Vždy je respektováno přání dítěte, ale i společné vytváření dobré pohody v kolektivu.

Kromě běžných činností nabízíme návštěvy kurzů plavání, logopedickou prevenci, možnost zapojení do činnosti dětského pěveckém sboru Větrníček, návštěvy kulturních představení, výchovně- vzdělávací programy ve škole, projektové aktivity, loutkové divadélko, účast dětí v soutěžích, pro starší děti výuku angličtiny.

 

Naše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem a ekologického programu Mrkvička.

 

O děti se po celý den stará tým kvalifikovaných učitelek a provozních zaměstnanců, kteří činnost obohacují o své zkušenosti, ale jsou nakloněni také dalšímu vzdělávání a změnám, které tvoří z mateřské školy moderní zařízení s domácí pohodou a laskavostí.

Pravidelné aktivity

Přípravná plavecká výuka předškolních dětí

Školní pěvecký sbor „Větrníček“

Každý rok se nejstarší děti – předškoláci zúčastňují přípravné plavecké výuky v Plavecké škole „Chobotnice“ Ústí nad Orlicí.

Cílem je seznámit děti s vodním prostředím, zbavit je strachu z vody a osvojit si základní plavecké dovedností prostřednictvím her a cvičení pod vedením vyškolených instruktorů plavání.

Výuka probíhá v malém bazénu v hloubce 70cm. Podle dovedností dětí lze využít i 25m dlouhý bazén (skoky do vody a plavání s nadlehčovacími pásy). Součástí výuky je vždy rozcvička na suchu k zahřátí organismu.

Celkem proběhne 10 lekcí – 1 lekce trvá 60 minut.

Po absolvování děti získají mokré vysvědčení, hračku do vody a společnou fotografii.

Saunování

V  suterénu budovy naší mateřské školy se nachází sauna. Součástí prostoru je šatna, saunovací kabina vytápěna na doporučenou teplotu, prostor k ochlazování – sprchy, bazének a odpočinková místnost.

Saunování posiluje obranyschopnost organismu a má obzvláště pozitivní vliv na děti, které mají časté respirační potíže a také na astmatiky. Pro posílení imunity se doporučuje začít se saunováním od tří let pravidelně 1x týdně, nejlépe po poradě s lékařem.

 

Saunu navštěvujeme 3- 4 týdně po skupinkách z jednotlivých tříd v období od listopadu do března na základě předchozího souhlasu rodičů a dle aktuálního zdravotního stavu dítěte.

Součástí procesu je dodržování pitného režimu a odpočinku, kdy paní učitelky dětem čtou pohádky.

Děti mají pobyt v sauně velmi oblíbený, poměrně snadno si na režim přivyknout a těší se na každou návštěvu, která je příjemným zpestřením dne.

Je jediný pěvecký sbor předškolních dětí v našem městě. Založila ho 7.října 1969 paní Dobromila Raimanová, tehdejší ředitelka MŠ v Gottwaldově ulici.

Za dobu své existence jím prošla již pěkná řádka dětí, které většinou pokračují v hudebním studiu na ZUŠ J. Kociana.

V letech 1986-2014 byla vedoucí sboru bývala ředitelka naší školy Božena Jedličková.

Jejím odchodem do důchodu převzala vedení učitelka Radka Bucháčková, která v současné době také sbor doprovází na klavír.

 

Děti jsou do Větrníčku vybírány podle svých hudebních schopností, které jsou dále rozvíjeny.

Nenásilnou a zábavnou formou děti získávají základy kultivovaného zpěvu (správná artikulace, dýchání, nasazení tónů), využívají doprovodu rytmických a melodických nástrojů a uplatňují svoje rytmické cítění hrou na tělo.

Při zkouškách, které probíhají zpravidla 1x týdně, je pěvecká činnost doplněna poslechem i pohybovými aktivitami, vyprávěním a dalšími oddychovými chvilkami.

Odměnou jsou pro děti nejen drobné sladkosti po každé zkoušce, ale zejména vydařená vystoupení, kterými se Větrníček prezentuje před vlastními rodiči i veřejností.

Logopedická prevence

Logopedické aktivity v mateřské škole jsou preventivního charakteru a jsou uplatňovány v průběhu výchovně vzdělávacího procesu ve všech třídách pro všechny děti v rámci denních činností.

V měsíci září probíhá učitelkou MŠ s kvalifikací logopedický preventista odborná depistáž.

Rodičům dětí, které mají závažnější řečové problémy je doporučena další individuální péče klinického logopeda. Současně probíhá s touto skupinkou logopedické prevence v MŠ.

Muzikoterapie

Muzikoterapeutické chvilky jsou dětem naší mateřské školy nabízeny formou pořadů, které připravuje paní Mgr. Hradecká, speciální pedagog a muzikoterapeut z Brna. Děti se formou pohádek seznamují s hudebními nástroji, sami se zapojují do činnosti, hrají si i relaxují.

Zavítala k nám již interaktivní pohádka Kdysi dávno a Indiánská z cyklu Příběhy pro planetu Zemi. Děti si zahrály na šamanské bubny a jiné etnické nástroje.

Kulturní pořady

Ve spolupráci s Klubcentrem Ústí nad Orlicí již tradičně navštěvujeme divadelní, filmová, taneční a hudební představení v Roškotově divadle. Děti se na pořady velice těší, každý program je pro ně velkým zážitkem, ale také obohacení vzdělávacího programu jednotlivých tříd.

Maňáskové divadlo

Maňáskové divadlo připravují učitelky  1x měsíčně a stalo se v naší mateřské škole již tradicí. Děti se společně setkávají v tělocvičně, kde shlédnou poučný příběh hraný maňásky s doplněním dalších rekvizit. Přichází také Kašpárek, který si popovídá a pochválí šikovné děti. Pohádky svým obsahem reagují na důležitá témata, svátky a zvyklosti.

Třídy

3.Třída / zajíčkové

Do třídy docházejí děti ve věku od 4 do 6 let. Prostor herny je rozdělen na tři části – hrací část, pracovní část (stolování a pracovní aktivity) a tzv. růžový pokojíček, v němž mají děti nejrůznější rekvizity pro hry a koutek pro relaxaci. Třída je vybavena dostatečným množstvím hraček. Děti zde najdou i modernější hračky jako je Lego či Geomag a dětské knihy. K výtvarným a pracovním aktivitám jim slouží prostorný pracovní stůl, situovaný přímo u okna.

Děti zde mají výběr výtvarného  materiálu  k samostatné činnosti., výtvarné práce a grafomotorické záznamy si ukládají do svého portfolia.  Specifikem třídy je výuka základní počítačové gramotnosti, zaměřena mimo jiné na logopedickou prevenci.

Využíváme známých  programu Alík, Už půjdu do školy aj. Dále se zaměřujeme na environmentální výchovu – vytváření vztahu k životnímu prostředí a zdravému životnímu stylu. Tělocvičnu navštěvují Zajíčci vždy ve čtvrtek, taktéž i saunu. Kromě každodenních aktivit je výuka obohacena o hru na zobcovou flétnu, jógu, ale také možnost zapojení se do školního pěveckého sboru Větrníček a přeplavecké výuky v Plavecké škole Chobotnička. Program je obohacen o návštěvy divadla, výstav, knihovny atd.

      Část dětí dosahujepředškolního věku, proto se učitelky věnují také připravenosti  k zápisu do 1. třídy základní školy – správnou výslovnost, zkvalitňování grafomotoriky, základní orientaci v číselné řadě od 1 do 10, poznávání barev, znalost základních geometrických tvarů, předčtenářské dovednosti. Pracují s pracovními listy nakladatelství Taktik.

1.Třída / Berušky

Třída Berušek je tvořena nejmladšími dětmi, tedy ve věku od 2,5 do 3,5 let.

Herna v přízemí školy je laděna do teplých barev, které vytvářejí příjemné a pohodové prostředí, které je obzvlášť důležité v adaptačním fázi, v období, kdy nejmladší děti přicházejí poprvé do předškolního zařízení. Dětem se věnují zkušené učitelky, které zabezpečují výuku ale v nemalé míře i osobní péči v prvních týdnech pobytu ve školce.

     Dominantou třídy je relaxační bazének s barevnými balonky, který slouží ke klidnějším hrám. Třída je vybavena variabilním nábytkem s dostatečným množstvím her a hraček, také pomůckami na hudební, výtvarné a tělesné aktivity. Děti si mohou najít soukromí v dětském stanu, odpočívat na relaxačním vaku posedět v koutku s kuchyňkou. Často se scházejí s paní učitelkou u piána, zpívají, učí se pohybovat, věnují se výtvarným činnostem.

     Vždy v úterý mají děti možnost využít tělocvičnu pro nejrůznější pohybové aktivity. V zimním období je navíc v tento den využívána i sauna školy.

 Paní učitelky se snaží nenásilnou formou zapojovat děti do kolektivu, vést je k samostatnosti, čistotě při stolování a správným hygienickým návykům. Děti se zde seznamují s třídními pravidly, které si během roku upevňují a osvojují.  Z počátku se pracuje především frontálně a postupně se přechází ke skupinovým formám výuky. Samozřejmostí je  individuální přístup  a podpora zájmů dětí. Pracuje se dle třídního vzdělávacího programu, který je tvořen aktuálně a navazuje na potřeby kolektivu i jednotlivých dětí ve třídě, činnost je obohacena o společné kulturní programy, které se pro prvňáky odehrávají většinou v tělocvičně nebo na zahradě.

2.Třída / motýlkové

Třídu navštěvuje zpravidla 24 dětí ve věku od 3 do 4,5 let. Většina dětí již absolvovala třídu Berušek. Přesto se zde nadále zaměřujeme na základní návyky a dovednosti. Od letošního roku je třída vybavena novým multifunkčním nábytkem, jenž skýtá velké množství variant ke hře dětí.

 Specifikum třídy jsou pohybové a dramatické aktivity. K těmto aktivitám je využit "motýlkový" koutek, v němž děti najdou nejrůznější rekvizity ke hře. K rozvoji pohybových dovedností slouží drobné rytmické nástroje, relaxační vak nebo míče různých velikostí. Nový variabilní nábytek nabízí také čtenářský koutek, k rozvoji čtenářské pregramotnosti dětí.

Stejně jako u ostatních tříd mají děti možnost využít tělocvičnu a to vždy ve středu. Taktéž je to i v zimním období se saunou. Kromě běžných aktivit se tato třída zaměřuje na správný rozvoj grafomotoriky.

K dispozici je zde vertikálně situovaná tabule ke správnému nácviku písma, ale také pískovnička pro nejrůznější grafomotorické aktivity. Snažíme se zde pracovat především ve skupinkách, ale zároveň neopomíjíme individuální přístup ke každému dítěti.

4.Třída / sovičky

V této třídě jsou zařazeny nejstarší děti naší školy i s odkladem školní docházky. Celkový počet dětí je 28. Děti s OŠD mají vypracovány individuální plány a uč. se snaží s nimi podle nich pracovat. Na dětí této třídy jsou kladeny největší požadavky, zejména při dodržování pravidel třídy. Tato třída má 2 PC a velké prostory pro uplatnění svých požadavků.

Rovněž i zde je dětmi využíván modrý pokojíček k rozmanitým ( námětovým hrám). Je maximálně využívána pískováčka na rozvoj jemné motoriky prstů. Děti jsou samostatné a rychlé. Dobře zvládají sebeobslužné činnost. Saunu a tělocvičnu navštěvují v pátek. I těmto dětem je každý týden zakládán grafomotorický záznam.

Zaměřujeme se na:

zkvalitňování fonematického sluchu a grafomotoriky - 1týdně záznam znalost geometrických tvarů, číselné řady od 1 - 1O, barev a jejich odstínů orientaci prostoru, zkvalitňování dobré výslovnosti a souvislého vyjadřování - logopedické poradenství přesnou orientace v prostoru, správné držení tužky, nůžek a příboru.

Kromě každodenních aktivit nabízíme dětem výuka hry na zobcovou flétnu

kolektivní zpěv ve školním pěveckém sboru náročnější výtvarné a pracovní činnosti.

Projekty

Celé Česko čte dětem

 „Mrkvička“

Každý den čteme dětem knihy, které společně vybereme. O příbězích si povídáme, přirozenou formou se snažíme podpořit u dětí zájem o knihy a věříme, že i doma si děti ke knížce spolu s rodiči najdou cestu. Posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby mezi dětmi a učitelkami či dětmi a rodiči. Předčítání má význam pro rozvoj emočního zdraví, rozvijí paměť, představivost, myšlení.

 V každé třídě je vytvořen také čtenářský koutek, kde si mohou děti knihy prohlížet a diskutovat nad nimi s paní učitelkou. V rámci této kampaně přivítáme knižní dary, zejména poučné knihy a encyklopedie. Předčítat nám mohou nejen paní učitelky, ale i maminky, babičky atd. Stačí 20 minut denně.

Mezigenerační soužití

Naše mateřská škola je zapojená v celostátní síti Mrkvička sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Soustavně usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické/environmentální výchovy do celkového života školy. Naše zapojení do projektu je ve svých počátcích a aktivity se vytvářejí postupně. Podpora ekologického myšlení u dětí předškolního věku a podpora zdravého životního stylu a jeho osvojování je našim základním cílem.

Různorodé aktivity jsou součástí školní vzdělávacího programu a prolínají se déle do třídních programů. Často vycházejí z momentálních potřeb, inspirací jsou nám také náměty v časopise Mrkvička.

V rámci ekologické a environmentální výchovy jsme organizovali společný úklid školní zahrady a okolí, učíme se třídit odpad, připravujeme pro děti a rodiče výtvarné dílničky zaměřené na recyklaci materiálu a využití přírodnin. Změnili jsme skladbu stravovaní, náš jídelníček je tvořen podle moderních zásad stravování.

Dlouhodobá spolupráce s Domovem pro seniory Ústí nad Orlicí je rozšířena o spoluúčast v projektu, jehož cílem je obohacení života seniorů a připlížení vztahů mezi generacemi především formou společné hry, vzájemného předávání radosti na moudrosti. První takovou aktivitou bylo společné dopoledne s názvem „Kdo si hraje, nesmutní“, kdy si na zahradě domova děti se babičkami a dědečky zahráli maxi „Člověče nezlob se“. Další aktivitou jsou také vystoupení pěveckého sboru Větrníček.

TÝM ZAMĚSTNANCů

Ředitelka

Zástupce ředitele

Učitelka

Bc. Šárka Vinterová

Jana Dalešická

Radka Bucháčková

Učitelka

Učitelka

Učitelka

Iva Kněžková

Ivana Kovářová DiS

Simona Zatřepálková DiS

Učitelka

Učitelka

Učitelka

Jana Hoffmanová

Jana Zrzavá DiS

Lucie Váňová DiS

Kuchařka

Kuchařka

Vladana Řepková

Lenka Vikotrinová

Vedoucí školní jídelny

Provozní

Liběna Havlíková

Dana Krištanová